طراحی باغهای ایرانی

اصول طراحی باغهای ایرانی 

ماهیت باغهای ایرانی

باغهای ایرانی که براساس اسناد تاریخی مورخین و جهانگردان  به پرشن گاردن معروف هستند برگرفته از دوران باستان و هخامنشیان میباشد که در فلات ایران در مناطق گرمسیر وبا پدید آمدن آب  قنات حاصل از ذوب برف های کوهپایه های اطراف در شهر ها و سرازیر شدن آن بسمت شهر  در خروجی قناتها بزرگان و افراد ثروتمند در پایین دست مبادرت به ساخت جویهایی اختصاصی در منازل خود و شاهنشین ها کردند که به تدریج معماری این باغها را شکل داد و از آنجا که بخش اعظم ایران اقلیم گرم و خشک میباشد و آب ماده ای نایاب میباشد بنابراین وجود آب در شکلل دهی این باغات و عملکرد آنها تعیین کننده بوده و همچنین استفاده از هندسه مربعی و استفاده از شیب و ترکیبات کلی و اجزای آن و ایجاد دید مستقیم و طولانی در امتداد محور باغ و جلوی باغ نقش مهمی را ایفا میکرده اما در مجموع از شاخصه کلی که در طراحی باغهای ایرانی   لازم است    به عنوان خصوصیت همگانی آنها مد نظر قرار بگیرد موارد ذیل میباشد :

1-سلسه مراتب

2_تقارن

3_مرکزیت

4_ریتم و تکرار شوندگی

سلسه مراتب:

براساس این اصل بسیار مهم کلیه عناصر و فضاها بر اساس اولویت و اهمیت و کاربردی که دارند در دسترس قرار میگیرند بعنوان مثال در سر در ورودی که جلو خان نامیده میشود  با ایجاد یک میدان و آبنما و هشتنی و با گذشتن از آن به محور اصلی باغ که به کوشک میرسد برمیخوریم این موضوع در  حجم و رنگ عناصر نیز رعایت شده 

تقارن :

اصول تقارن را شاید بتوان کامل ترین شکل تعادل عناصر  در زیبایی شناسی یافت که در  باغ ایرانی از طریق  تقارن به چهار تقسیم میشود که به چهار باغ معررف میباشد و  تقارن شاید از مهم ترین و اصلی ترین اصول طراحی در باغ ایرانی باشد که از محوریت جویها ایجاد و سایر عناصر باغ  مانند درختان و گلها و درختچه ها و مبلمان را همچون آیینه مینمایاند این تقارن که از محوریت در جویها سرچشمه میگیرد ممکن است دارای یک یا دو خط تقا رن باشد چنانچه محل کوشک (قصر ) در مرکز پلان باشد محوریت  از دو مرکز تقارن استفاده میشود .

مرکزیت:

مرکزیت که در واقع همان ساختمان اصلی را در بر میگیرد به نام کوشک یا قصر نام دارد و مهم ترین قسمت مجموعه میباشد و همه مسیر ها به کوشک ختم میشوند و استخر اصلی  هم در مقابل کوشک قرار دارد که حکم آیننه را برای کوشک دارد .

تکرار :

تکرار عناصر موزون در مجموعه که از قانونمندی خاصی پیروی میکند وعلاوه بر شاخصه هنری آن نیاز ها مختلف را برآورده میکند و فضایی خوشایندرا ایجاد میکند .

لازم به ذکر است این باغها  همواره دارای دیوارهای پوششی و حصار در چها گوشه باغ هستند که از کوشک و باغ محافظت میکنند