محوطه سازی اماکن

محوطه سازی مراکز بهداشتی :

برای طراحی محوطه مراکز بهداشتی از جمله بیمارستانها تفاوت عمده با سایر مراکز و فضاها ی دیگر رعایت ضوابط بهداشتی میباشد 

باید در نظر داشت که محوطه بیمارستان بعنوان محلی برای تخلیه فشارهای روانی بیماران و همراهان انها بوده و از این منظر بسیار با فضای داخل بیمارستان متفاوت است امروزه براساس تحقیقات علمی بعمل آمده در امر طراحی و نگهداری بیمارستانها حداقل 2/3 مساحت زمین بیمارستان به محوطه آن اختصاص داده میشود و باید نصب بهترین نوع  نیمکت به تعداد کافی برای استراحت بیماران  و کیوسک های راهنما در امتداد مسیر ها و ایجاد زمینهای چمن وسیع که بائث کاهش آلودگی صوتی میشود و کاشت درختان در حاشیه به عنوان  ضرورت های یک طراحی برای بیمارستان لحاظ شود همچنین یکی دیگر از ضروریات طرح ایجاد میدان  برای دور زدن ماشینهای ورودی و بخصوص در مقابل اورژانس برای تخلیه مریض ها و تجهیزات میباشد و احتمالا در نظر گرفتن بخشی  خالی برای راه اندختن کمپ های سیار در مواقع بحرانی در محوطه الزامیست   .

از مواردی که در کاشت گیاهان در بیمارستانها باید توجه شود عدم حساسی زا بودن یا احتمالا گرده افشانی آ نها است  بنابراین بهتر است از یگیاهان که پوششی بوده و گرد و غبار را فرو مینشانند استفاده شود در کوددهی نیز بدلیل تجمع حشرات نباید از کود های حیوانی استفاه شود و در گل کاری ها انتخاب رنگهای شاد و گیاهان نرم توصیه میشود کاشت شمشاد نیز میتواد گزینه خوبی در کنار مسیر ها باشد البته در ورودی های بیمارستان از فلاورباکسهای زیبا نیز استفاده میشود لازم به ذکر است در طراحی مسیر ها رعایت شیب بندی  مجاز 8%برای معلولین الزامیست 

محوط سازی مهد کودک ها:     

برای طراحی محوط مهد ها ی کودک از آنجا محل نگهداری کودکان و نونهالان میباشد ایجاد فضایی شاد در درجه اول اهمیت قرار دارد بناباین استفاده از رنگهی شاد و همچننین کیاهان شاد  و نرم در کاشت فضای سبز بسیار ضرورت دارد همچننین استفاده از ترون به گونه ای که بتوان با هرس آنها اشکال زیبایی آفرید نیز میتواند بسیار ثمر بخش باشد .

یکی دیگر از بخشهای مربوط به طراحی استفاده از چمن های مصتوعی است تا در هنگام بازی کودکان آسیب نبیند و همچنین در نظر گرفتن محل خاص برای بازی کودکان و نصب لوازم بازی امن و لاستیکی با کفپوشهای اسفنجی   در این مکانها از ساختن حوض و آبنما باید اجتناب شود .